Veiligheid & Betrouwbaarheid

Hier lees je hoe wij de veiligheid van dit platform borgen, en wat je zelf kunt doen.
Veiligheid & BetrouwbaarheidPrivacybeleid › Privacyverklaring: Challenges

Privacyverklaring: Challenges

Op deze pagina vind je alle informatie rondom jouw privacy als je jezelf inschrijft voor een challenge, waarbij we zorgvuldig omgaan met je gegevens. Wil je weten hoe we met je persoonsgegevens omgaan indien je gebruik maakt van onze andere diensten en onze website, dan verwijzen we je graag door naar onze algemene privacyverklaring.

Deze privacyverklaring voor challenges wordt gebruikt door Social Care Network B.V. (SCN) en is van toepassing op NLvoorelkaar.

SCN handelt onder het handelsregisternummer 53111761. Wij zijn gevestigd in (4814 DC) Breda, aan de Reduitlaan 33. Als je vragen, problemen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via e-mail op privacy@nlvoorelkaar.nl of door te bellen naar 088-8000603.

Het kan voorkomen dat onze dienstverlening of de gegevens die wij verwerken wijzigt. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen je op voorhand informeren over voorgenomen wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2020.

Wat willen we van je weten en waarom?

Persoonsgegeven Waarom? Verwerkingsgrondslag
Voornaam We willen je natuurlijk persoonlijk aanspreken wanneer je mee doet aan een actie. Toestemming
E-mailadres Op je e-mailadres sturen we je een bevestiging van jouw deelname met hierna maximaal twee e-mails met aanvullende informatie passend bij jouw interesse in de actie. Toestemming

Indien je niet bereid bent om de gevraagde gegevens met ons te delen kun je jezelf niet via de website opgeven. In dit geval kun je op eigen initiatief meedoen met de actie zonder tussenkomst van SCN.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang de actie loopt om je twee e-mails met betrekking tot de actie te kunnen versturen. Zodra de actie van de website verwijderd wordt, worden jouw gegevens geanonimiseerd. Indien de actie geen einddatum heeft, worden de gegevens tot maximaal een half jaar na je aanmelding voor de actie bewaard.

 

Waar slaan we jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op in ons systeem.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn van jou en vertrouw je aan ons toe. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Daarom geven we jouw gegevens niet aan derde partijen.

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Het netwerk van Voorelkaar-websites maakt gebruik van TLS beveiliging. Dit zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie tussen website en bezoeker via encryptie wordt versleuteld. Jouw gegevens, die je als bezoeker of gebruiker op de website achterlaat, kunnen dus niet worden gelezen door derden.

We hebben er ook voor gezorgd dat alleen geautoriseerd personeel je gegevens mag inzien en verwerken. Personen die toegang hebben tot deze gegevens hebben allen een geheimhoudingsovereenkomst getekend en dienen zich te houden aan deze privacyverklaring.

 

Jouw rechten

Privacywetgeving geeft je bepaalde rechten over je eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd bekijken of we aan je verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij je verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit met uitleg weten.

Recht op inzage

Je hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Je kan ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.

Je mag ook vragen om een kopie van je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wil je bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons over jou verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij jouw verzoek inwilligen, zullen wij dat afstemmen met onze verwerker.

Recht op het wissen van gegevens

Wil je niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken? Dan kan je ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over jou te wissen. Omdat wij persoonsgegevens voor de challenges alleen verwerken op basis van jouw toestemming, wissen wij je gegevens slechts indien jij je toestemming intrekt.

Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij je verzoek inwilligen, zullen wij dat afstemmen met onze verwerk.

Beperking van de verwerking

Als je de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als je meent dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of indien wij de gegevens niet meer nodig hebben, kan je ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om jouw betwisting te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar je er toch belang bij hebt dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van je persoonsgegevens op jouw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op overdraagbaarheid

Op jouw verzoek kunnen wij jouw persoonsgegevens overdragen aan jou of een andere door jou aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kan je met redelijke tussenpozen doen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van jouw toestemming, dan mag je die toestemming intrekken.

Het uitoefenen van je rechten

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@nlvoorelkaar.nl.

Omdat wij alleen jouw voornaam en e-mailadres hebben en misbruik willen voorkomen, vragen wij je om je verzoeken naar ons te richten vanuit het e-mailadres waarmee je je bij ons hebt geregistreerd.

We streven ernaar om je verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we je op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens 

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je natuurlijk graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?