Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft voor vrijwilligersorganisaties een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waardoor alle vrijwilligers in Geldrop-Mierlo automatisch verzekerd zijn. Aanmelding of registratie is niet nodig. Er is geen eigen risico en maatschappelijke stagiaires vallen ook onder de vrijwilligersverzekering.

Wat moet u doen
In geval van schade kun je een claim indienen door het schade aangifteformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente.

De gemeente zendt de claim naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld.

Algemene vragen over de VNG Vrijwilligerspolis of vragen over de stand van zaken rondom de afhandeling van een schade kunnen rechtstreeks aan Centraal Beheer worden gesteld, tel. (055) 579 81 64 of e-mail overheid.support@centraalbeheer.nl

De gemeente krijgt bericht over hoe de claim is afgehandeld. De gemeente kan de gegevens nagaan bij de vereniging of organisatie om te controleren of iemand terecht een claim indient.

Voorwaarden

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd, ongeacht zijn leeftijd en het aantal uren dat men bezig is met het vrijwilligerswerk. De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten, zoals vrijwilligers die helpen bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht.

Voor mantelzorgers* gelden alleen de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De aansprakelijksheidsverzekering voor vrijwilligers van de Basispolis en de Pluspolis zijn dus niet voor hen van toepassing.

* Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.

Niet verzekerd zijn:
Vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Dit vloeit voort uit speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Het verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (excl. Rampenbestrijding).

Vrijwilligers uit de gemeente Geldrop-Mierlo zijn altijd verzekerd. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de 'werkgemeente' of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn ook verzekerd! Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente valt dus nooit tussen wal en schip.

De vrijwilligersverzekering bestaat uit twee pakketten: de Basispolis en de Pluspolis. De Basispolis omvat een ongevallen-, persoonlijke eigendommen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. De Pluspolis bestaat uit een (verkeers)aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. Samen bieden deze pakketten een ruime dekking (zie het dekkingsoverzicht bij formulieren/documenten).

Let op met het beƫindigen/niet afsluiten van andere verzekeringen !

Ten onrechte kan de indruk ontstaan dat de vrijwilligerspolis alles dekt, en dat een vrijwilligersorganisatie verder geen verzekeringen meer nodig heeft. Overleg altijd eerst met een verzekeringsadviseur en/of Centraal Beheer.

Alleen de individuele vrijwilliger is verzekerd

De vrijwilligersverzekering dekt alleen de risico's die direct het gevolg zijn van of verband houden met vrijwilligerswerk. Uitgangspunt van de vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet 'in de kou komt te staan". Alleen de individuele vrijwilliger is verzekerd. Het gaat daarbij om schade die hij/zij zelf ondervindt of aan anderen toebrengt, ontstaan door het doen van vrijwilligerswerk.

Secundaire dekking

De verzekeringen die vallen onder de vrijwilligerspolis (behalve de ongevallenverzekering) bieden een secundaire dekking. De verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum. Indien de vrijwilliger of de organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is, onverhoopt geen verzekering heeft na schade, kan er op de vrijwilligerspolis een beroep worden gedaan.

Noodzaak van eigen verzekeringen

Er kan behoefte zijn aan hogere verzekerde bedragen of een uitgebreidere dekking, dan wat de vrijwilligerspolis biedt.

Maar een organisatie loopt ook het risico om aangesproken te worden op andere gebeurtenissen, die niet te wijten zijn aan het optreden van een individuele vrijwilliger. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor het gebouw (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt en de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Een organisatie heeft dus voor zichzelf ook een aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Daarnaast kunnen andere verzekeringen van belang zijn, zoals een gebouwenverzekering, een evenementenverzekering en een eigendommenverzekering.